11/14/2554

สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ ( ธนาคารออมสิน )

สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ ( ธนาคารออมสิน )
ทำให้เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคุณไม่ยากลำบาก กับสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ด้วยเงินกู้ ที่ให้คุณผ่อนชำระได้ แล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอีกต่อไป

จุดเด่นของบริการ

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
 • เป็นบุคคลที่ประสงค์จะ เดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางบริษัทจัดหางาน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่าน ทางบริษัทจัดหางาน ที่ได้หนังสืออนุญาตให้รับสมัครหรือประกาศ รับสมัครงาน (จต.2) และจดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยจะต้องมีสำเนา ใบทดสอบฝีมือ (ถ้ามี) และหนังสือรับรองสิทธิ์การกู้เงินจาก กรมการจัดหางาน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นสมาชิกโครงการ ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร (เพื่อรองรับการโอนเงินชำระหนี้จากต่างประเทศ)
 • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

จำนวนเงินให้กู้

ตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง รวมค่าบริการในการเดินทางไปต่างประเทศและ ค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ รวมกันไม่เกินรายละ 150,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 • กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ในเรื่องของหลักประกันการกู้เงิน
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  - ให้กู้ได้เต็มมูลค่าหลักทรัพย์ กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสินและ / หรือสลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกัน
  - ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีห้องชุด ไม่เกินร้อยละ 70 ของ ราคาประเมินหลักทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกันเงินกู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  - มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้แล้วไม่เกิน 60 ปี
  - มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  - ไม่เคยเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อประเภทอื่นของธนาคาร
  - มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  1. เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป หรือทหารตำรวจยศร้อยตรีขึ้นไป จำนวน 2 คน หากดำรงตำแหน่งระดับ 5 หรือทหารตำรวจยศร้อยเอกขึ้นไป จำนวน 1 คน
  2. เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัท และมีระยะเวลาทำงานในบริษัทติดต่อกันไม่น้อย กว่า 3 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน 3. เป็นสมาชิกกลุ่ม สพช. ของสาขาที่ยื่นกู้ จำนวน 2 คน
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  - สมุดเงินฝากออมสินและ/หรือสลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
  1. เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน และมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร - ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  1. เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น
  2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • หลักทรัพย์อื่นให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การจ่ายเงินกู้

จ่ายเงินกู้งวดเดียว

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 18 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำหนดอายุสัญญาการจ้างงาน

การชำระหนี้เงินกู้

ให้ผู้กู้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ ซึ่งได้มอบอำนาจการถอนเงินให้แก่ธนาคาร เพื่อหักเงินชำระหนี้เงินกู้เป็นรายเดือน

เอกสารประกอบการกู้ เอกสารของผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานของบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน และอัตราเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกลุ่ม สพช.
 • อื่น ๆตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร

เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาต)
 • สำเนาใบทดสอบฝีมือ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ (ยกเว้นตำแหน่งกรรมกร หรือคนงานทั่วไป)
 • สำเนาใบอนุญาตของบริษัทจัดหางานที่ผู้กู้สมัครงาน
 • สำเนา จต.2 (หนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน หรือประกาศรับสมัครงานเป็นการล่วงหน้างออกโดยกรมการจัดหางานฯ)
 • หนังสือของบริษัทจัดหางานที่ทำข้อตกลงกับธนาคาร แจ้งรายชื่อผู้หางานที่มีความประสงค์ขอกู้เงิน
 • หนังสือรับรองสิทธิ์การขอกู้เงินต่อธนาคาร (จากกรมการจัดหางานฯ)

เอกสารอื่น ๆ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / เอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด ที่จะใช้เป็นหลักประกัน และอื่นๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 • สำเนาสมุดเงินฝาก / สลากออมสินพิเศษ / สลากออมสินพิเศษรุ่นธนโชค ที่จะใช้เป็นหลักประกัน
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

ขอบคุณที่ติดตามบล็อกท่องเที่ยวเกาหลีสไตล์...ลูกชาวนา
ที่มา : ธนาคารออมสิน

มือใหม่นั่งเครื่องบิน ตอน 2

การเงิน ปัจจัยสำคัญในการเดินทาง ควรประมาณค่าใช้จ่าย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง และ พกเงินสดติดตัวให้พอใช้จ่าย ตามความจำเป็น ไม่ควรพกเงินส...