11/14/2554

สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ ( ธนาคาร ธกส )

สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ ( ธนาคาร ธกส )

โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
1.ชื่อผลิตภัณฑ์
โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
2.ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นการให้กู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
3.วัตถุประสงค์ในการออกผลิตภัณฑ
3.1เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้าและครอบครัวมีงานทำ เพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัว
3.2เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลูกค้า หรือบุคคลในครอบครัว ในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และลดการไปก่อหนี้นอกระบบ
4.กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4.1ผู้กู้ เกษตรกรลูกค้า
4.2ผู้ใช้เงินกู้ เกษตรกรลูกค้า หรือบุคคลในครอบครัว รวมถึงบุตรเขย และสะใภ้
5.ประเภทสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานต่างประเทศ งเงินกู้สูงสุดต่อคนหางานแต่ละรายไม่เกิน 180,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ อัตราปกติตามชั้นลูกค้า กำหนดชำระคืน เงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 18 เดือน โดยปลอดการชำระเงินกู้ใน 3 เดือนแรก
6. วงเงินกู้สูงสุดต่อวิสาหกิจชุมชน
6.1รับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาตามข้อบังคับ ฉ.44 ที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน แล้วกู้ได้ไม่เกินรายละ150,000 บาท
6.2บุคคลค้ำประกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาตามข้อบังคับ ฉ.44 ที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันแล้ว กู้ได้ไม่เกินรายละ 150,000 บาท
6.3จำนองอสังหาริมทรัพย์ วงเงินกู้สูงสุดกู้ได้ไม่เกินรายละ ตามหลักเกณฑ์ปกติ ของธนาคาร เงินกู้สูงสุดกู้ได้ไม่เกินรายละ ตามหลักเกณฑ์ ปกติของธนาคาร
6.4คนหางานต้องจัดทำประกันชีวิต และอุบัติเหตุกลุ่มกับบริษัทประกันชีวิต ที่เข้าร่วมโครงการ โดย ระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์
7. พื้นที่ดำเนินงานทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอบคุณที่ติดตามบล็อกท่องเที่ยวเกาหลีสไตล์...ลูกชาวนา
ที่มา : ธนาคาร ธกส.

มือใหม่นั่งเครื่องบิน ตอน 2

การเงิน ปัจจัยสำคัญในการเดินทาง ควรประมาณค่าใช้จ่าย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง และ พกเงินสดติดตัวให้พอใช้จ่าย ตามความจำเป็น ไม่ควรพกเงินส...