11/14/2554

สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ ( ธนาคารกรุงไทย )สินเชื่อบุคคลสำหรับผู้ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากการสนับสนุนโดยกรมการจัดหางาน

ลักษณะของบริการ
วงเงินกู้พิเศษสำหรับสนับสนุนการไปทำงานต่างประเทศ โดยพิจารณาวงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 150,000 บาท โดยสามารถ ใช้หลักประกันการกู้เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน พันธบัตร ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้าง พร้อมเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยการอุดหนุนของกรมการจัดหางาน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่่อ
เป็นผู้จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนไว้กับกรมแรงงาน มีหนังสือรับรองสิทธิการกู้ตามโครงการสินเชื่อฯ (ส.2) ที่กรมการจัดหางานออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

เงื่อนไขการใช้บริการ
ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 18 เดือน แต่ต้องไม่เกินอายุสัญญาจ้าง

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาหลักทรัพย์ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน
4.สำเนาหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนงาน หรือประกาศรับสมัครงานเป็นการล่วงหน้า (จต.2)
5.หนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน (ส.2)

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
คิดอัตราดอกเบี้ย MRR โดยวงเงิน 90,000 บาทแรก ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยอัตรา MRR-3.0% ต่อปี เนื่องจากกรมการจัดหางานจะแบ่งภาระดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินส่วนที่เกิน 90,000 บาทแต่ไม่เกิน 150,000 บาท คิดในอัตรา MRR ต่อปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)

ขอบคุณที่ติดตามบล็อกท่องเที่ยวเกาหลีสไตล์...ลูกชาวนา
ที่มา : ธนาคารกรุงไทย

มือใหม่นั่งเครื่องบิน ตอน 2

การเงิน ปัจจัยสำคัญในการเดินทาง ควรประมาณค่าใช้จ่าย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง และ พกเงินสดติดตัวให้พอใช้จ่าย ตามความจำเป็น ไม่ควรพกเงินส...