ขั้นตอนการร้องขอคืนเงินบำเหน็จ(กุ๊กมินยอนกึม)

เงินกุ๊กมินยอนกึม
เอกสารที่ต้องเตรียมกรณียื่นคำร้องภายในสาธารณรัฐเกาหลี (ยื่นคำร้องก่อนเดินทางกลับประเทศ)
                                * กรอกแบบคำร้องเป็นภาษาอังกฤษ
                                * สำเนาหนังสือเดินทาง
                                * สำเนาบัตรต่างด้าว (กาม่า)
                                * สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
                                * สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินที่จะใช้เดินทางกลับประเทศ

ขอบคุณที่ติดตามบล็อกท่องเที่ยวเกาหลีสไตล์...ลูกชาวนา
ที่มา : ณคประภา  บำรุงสุข ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) สอท. ณ กรุงโซล